سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

درسته بعض? از پسرا ماش?ن مدل 2013 ندارن ...
ج?ب پر پول ندارن ...
شب روز نم?برنتون ب?رون و واستون خرج کنن ...
شا?د نتونن برا? تولدتون آ?فون 5 بخرن ...
ول? ...
ول? کل? ذوق پشت همون شاخه گل?ه که م?خوان بهتون
بدن ...
شا?د نتون?د با ا?ن پسرا جلو دوستاتون پز بد?د ...
اما ...
مرد به ا?ن م?گن نه اون? که واسه هر ننه قمر? خرج
م?کنه ...


ارسال شده در توسط behnam tadi
نفهمیدم آمدنت را مات بنگرم، یا رفتنت را حیران بگریم، باد آورده را باد میبرد قبول، اما دلم را که باد نیاورده بود...! این آخرین بارم بود!! دیگر احساسم را برای کسی عریان نمیکنم! ٌصداقت،یعنی حماقت

ارسال شده در توسط behnam tadi

روزی دروغ به حقیقت گفت: مــــیل داری باهم به دریـــا برویم و شنـــا کنیم، حقیقــت ساده
لــوح پذیرفت و گول خورد .
آن دو با هم به کنار ساحل رفتند، وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را در آورد .
دروغ حیلــــه گـــر لباسهای او راپوشید و رفت .
از آن روز همیشه حقیقت عــــریان و زشت است، اما دروغ در لبــــــاس حقیقت با ظاهری
آراسته نمایان می شود


ارسال شده در توسط behnam tadi
باران که می بارد...
دلم برایت تنگتر می شود...
راه می افتم...
من بغض میکنم...
آسمان گریه...!!

ارسال شده در توسط behnam tadi

علم روانشناسی می گوید :
1. وقتی یک نفرخیلی میخندد حتی برای چیزهای احمقانه و پیش پا افتاده بدانید او از درون عمیقا غمگین است!!
2. اگر یک نفرخیلی می خوابد بدانید که تنهاست...
3. اگر یک نفر کم حرف می زند سریع حرفش را می گوید
و دوباره سکوت می کند بدانید رازی در سینه دارد...
4. وقتی یک نفر نمی تواند گریه کند بدانید ضعیف است!!!
5. وقتی یک نفر با یک روال غیرعادی و حجم زیاد غذا میخورد
بدانید که تحت تنش است!!!
6. وقتی یک نفر برای چیزهای کوچک گریه میکند یعنی رقیق القلب و معصوم است...
:)
7. وقتی یک نفرسریع بخاطر چیزهای کوچک عصبانی می شود
یعنی درگیر عشق است ...


ارسال شده در توسط behnam tadi
<      1   2   3   4   5   >>   >