سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

پیشاپیش روز مادر مبارک

گویند مرا چو زاد مادر.... پستان به دهان گرفتن آموخت
شب ها برِ گاهواره? من.... بیدار نشست و خُفتن آموخت
دستم بگرفت و پا به پا بُرد.... تا شیوه? راه رفتن آموخت
یک حرف و دو حرف بر زبانم.... الفاظ نهاد و گُفتن آموخت
لبخند نهاد بر لبِ من.... بر غُنچه? گل، شکُفتن آموخت
پس هستیِ من، ز هستیِ اوست.... تا هستم و هست، دارمش دوست.

شعر.... زنده یاد ایرج میرزا


ارسال شده در توسط behnam tadi