سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

www.kashekareiran.blogfa.com
ارسال شده در توسط behnam tadi
سلام‏ ‏‏ ‏به‏ ‏‏ ‏وبلاک‏ ‏‏ ‏من‏ ‏‏ ‏ک‏ ‏‏ ‏سر‏ ‏‏ ‏بزند‏ ‏‏ ‏و‏ ‏نظر‏ ‏‏ ‏دهد‏ ‏‎ ‎ کاشکار‏ ‏اران‏ ‏‏ ‏بهنام
ارسال شده در توسط behnam tadi
سلام‏ ‏‏ ‏به‏ ‏‏ ‏وبلاک‏ ‏‏ ‏من‏ ‏‏ ‏ک‏ ‏‏ ‏سر‏ ‏‏ ‏بزند‏ ‏‏ ‏و‏ ‏نظر‏ ‏‏ ‏دهد‏ ‏‎ ‎ کاشکار‏ ‏اران‏ ‏‏ ‏بهنام
ارسال شده در توسط behnam tadi
در‏ ‏ان‏ ‏‏ ‏زمان‏ ‏‏ ‏که‏ ‏فرب‏ ‏‏ ‏و‏ ‏دروغ‏ ‏گفتن را‏ ‏هنر‏ ‏م‏ ‏دانند‏ ‏‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏که‏ ‏فرب‏ ‏دادن‏ ‏و‏ ‏کلاه‏ ‏سر‏ ‏ادم‏ ‏گذاشتن‏ ‏را‏ ‏زرنگ‏ ‏و‏ ‏هنر‏ ‏‏ ‏فرد‏ ‏‏ ‏م‏ ‏دانند‏ ‏‏ ‏‏ ‏دوست‏ ‏‏ ‏دارم‏ ‏‏ ‏ب‏ ‏هنر‏ ‏‏ ‏باشم
ارسال شده در توسط behnam tadi
در‏ ‏ان‏ ‏‏ ‏زمان‏ ‏‏ ‏که‏ ‏فرب‏ ‏‏ ‏و‏ ‏دروغ‏ ‏گفتن را‏ ‏هنر‏ ‏م‏ ‏دانند‏ ‏‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏که‏ ‏فرب‏ ‏دادن‏ ‏و‏ ‏کلاه‏ ‏سر‏ ‏ادم‏ ‏گذاشتن‏ ‏را‏ ‏زرنگ‏ ‏و‏ ‏هنر‏ ‏‏ ‏فرد‏ ‏‏ ‏م‏ ‏دانند‏ ‏‏ ‏‏ ‏دوست‏ ‏‏ ‏دارم‏ ‏‏ ‏ب‏ ‏هنر‏ ‏‏ ‏باشم
ارسال شده در توسط behnam tadi
<      1   2   3   4      >