سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

به سایه ام نگاه کردم ... دست به کمر ایستاده بود ؟
طاقت نیاوردم .. گفتم تو هم از پشت خنجر بزن ... !
گفت خنجر نیست .. پیر شدم سال هاست دنبالت دویدم


ارسال شده در توسط behnam tadi