سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

درسته بعض? از پسرا ماش?ن مدل 2013 ندارن ...
ج?ب پر پول ندارن ...
شب روز نم?برنتون ب?رون و واستون خرج کنن ...
شا?د نتونن برا? تولدتون آ?فون 5 بخرن ...
ول? ...
ول? کل? ذوق پشت همون شاخه گل?ه که م?خوان بهتون
بدن ...
شا?د نتون?د با ا?ن پسرا جلو دوستاتون پز بد?د ...
اما ...
مرد به ا?ن م?گن نه اون? که واسه هر ننه قمر? خرج
م?کنه ...


ارسال شده در توسط behnam tadi