سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

زمان ب هنر

خدایـــــــــــــا...
آغوشت را امشب به من می ?هـــــے ؟
برایِ گفتـــ?? چیزے نــ?ارم
اما برایِ شنفتنِ حرفهاے تو گوش بسیار . .
می شود من بغض کنمـــ
تو بگویــے : مگر خدایت نباشــ?که تو اینگونهــ بغض کنــے. .
می شو? من بگویم خدایا ؟
تو بگویــــے: جانِ دل . .

می شود بیایــــے


ارسال شده در توسط behnam tadi