سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی دوست بدار و محبت کن ... !
کاری که خدا با تو می کند.....

ارسال شده در توسط behnam tadi

اعتمــــــاد !!!
ساختنـــش ســـالها طـــول می کشد ،
تخـــــــــــــ ـریبش چنــــــــــــد ثانیـــــــــه ،
و تــــــــــــــ رمیمش تــــــــــــــ ـا ابـــــــد


ارسال شده در توسط behnam tadi
متنفرم از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینند

ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که،

تو را فرو بریزند…!

تا تو را انکار کنند…!

تا از رویـــت رد شـــوند

ارسال شده در توسط behnam tadi
مــزرعـه را ملـــخ هــا جــویــدنــد !

و مــا ..

بــــرایِ کـلاغهــا “متـــرسک” سـاختــــیم !

و ایـن بــود ،

شــروعِ جهالت…!

ارسال شده در توسط behnam tadi
نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند،

من از سکوت موریانه ها می ترسم.

ارسال شده در توسط behnam tadi
<      1   2   3   4   5   >>   >